Câu hỏi

Garbage collection trong OOP là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Lập trình hướng đối tượng xoay quanh các thực thể như các đối tượng. Mỗi đối tượng sử dụng bộ nhớ và ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Có thể chạy ứng dụng Java mà không triển khai các khái niệm OOP?

Xem câu trả lời detail

Garbage collection trong OOP là gì?

Xem câu trả lời detail

Xử lý ngoại lệ như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Ngoại lệ là gì?

Xem câu trả lời detail

Các chỉ định truy cập là gì và ý nghĩa của chúng?

Xem câu trả lời detail