Câu hỏi phỏng vấn OOP
Câu hỏi

Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) là gì?

Câu trả lời

Lập Trình Hướng Đối Tượng (Object-Oriented Programming - OOP) là một mô hình lập trình dựa trên khái niệm về "đối tượng", có thể chứa dữ liệu dưới dạng trường (thường được gọi là thuộc tính hoặc thành viên) và mã dưới dạng thủ tục (thường được gọi là phương thức hoặc hàm). OOP tập trung vào việc sử dụng các đối tượng này để mô phỏng các thực thể thế giới thực trong mã lập trình.

Các Đặc Điểm Chính của OOP

OOP bao gồm một số khái niệm và nguyên tắc cốt lõi như sau:

  • Đóng Gói (Encapsulation): Đóng gói là việc giấu đi chi tiết triển khai bên trong của một đối tượng và chỉ hiển thị các chức năng hoặc tính năng cần thiết ra bên ngoài. Điều này giúp giảm phức tạp và tăng cường tính bảo mật của mã.
  • Kế Thừa (Inheritance): Kế thừa cho phép một lớp (class) kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp khác. Lớp kế thừa được gọi là lớp con, và lớp được kế thừa được gọi là lớp cha. Kế thừa hỗ trợ việc tái sử d...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào bạn có thể ngăn chặn lớp học của bạn được kế thừa thêm?

senior

"Coupling trong OOP là gì?"

senior

Sự khác biệt cụ thể giữa Interface và abstract class là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào