Câu hỏi

Trong lập trình OOP, sự khác biệt giữa OverloadingOverriding là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), sự khác biệt giữa nạp chồng (overloading) và ghi đè (overriding) như sau:

  • Nạp chồng (Overloading): Đây là việc định nghĩa nhiều phương thức cùng tên trong một lớp nhưng có số lượng hoặc loại tham số đầu vào khác nhau. Khi gọi phương thức, trình biên dịch sẽ xác định phương thức cần gọi dựa trên số lượng hoặc loại tham số truyền vào.
  • Ghi đè (Overriding): Ghi đè xảy r...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Garbage collection trong OOP là gì?

expert

Sự khác biệt giữa Association, Aggregation và Composition là gì?

junior

Trong lập trình OOP, class là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào