Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Có thể chạy ứng dụng Java mà không sử dụng OOP không?

Câu trả lời

Trong lập trình Java, việc chạy ứng dụng mà không sử dụng lập trình hướng đối tượng (OOP) là khó thực hiện vì Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. OOP là một phương pháp lập trình quan trọng trong Java, giúp tổ chức mã nguồn một cách cấu trúc, linh hoạt và dễ bảo trì.

Mặc dù có thể viết mã Java mà không sử dụng OOP, nhưng việc này sẽ làm g...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa Thread.startThread.run trong Java là gì?

middle

Lớp singleton trong Java là gì?

middle

Design pattern trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào