Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Khởi tạo tĩnh (static initializer) trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, khởi tạo tĩnh (static initializer) là một khối mã được thực thi khi lớp được tải vào bộ nhớ JVM (Java Virtual Machine) lần đầu tiên. Mục đích chính của khởi tạo tĩnh là để thiết lập giá trị ban đầu cho các biến tĩnh hoặc thực hiện các tác vụ khởi tạo mà chỉ cần thực hiện một lần cho toàn bộ lớp, chứ không phải cho mỗi thể hiện (instance) của lớp.

Cách Sử Dụng

Khởi tạo tĩnh được bao quanh bởi cặp dấu ngoặc nhọn {} và được đặt trực tiếp trong phạm vi của lớp nhưng ngoài bất kỳ phương thức nào. Bạn không cần phải gọi khối khởi tạo tĩnh một cách rõ ràng; nó sẽ tự động được thực thi khi lớp được tải.

class MyClass {
  static int myStaticVariable;
  
  // Khởi tạo tĩnh
  static {
    myStaticVariable = 10;
    System.out.println("Khối khởi tạo tĩnh được thực thi.");
  }
}

Trong ví dụ trên, khi lớp MyClass được tải vào bộ nhớ JVM, khối khởi tạo tĩnh sẽ ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể tên một số phương pháp liên quan đến Java Collection framework?

senior

Design pattern nào Java sử dụng cho tất cả các Swing components?

middle

Tại sao Collection không mở rộng các interface CloneableSerializable trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào