Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Không gian Perm Gen trong Heap là gì?

Câu trả lời

Trong Java, Perm Gen (Permanent Generation) là một khu vực trong Heap được sử dụng để lưu trữ các thông tin của JVM liên quan đến các đối tượng mức meta như thông tin về các lớp và phương thức trong JVM. Nó chứa siêu dữ liệu được JVM sử dụng để mô tả các lớp và phương thức, cũng như các biên dịch của mã máy cho các phương thức và constructor.

Perm Gen không liên quan đến các đối tượng được tạo ra bởi ứng dụng hoặc các đối tượng tại thời gian chạy, mà liên quan đến các thông tin cần thiết cho JVM để thực thi các lớp và phương thức, bao gồm:

  • Thông tin về lớp (class metadata): Tên lớp, trường dữ liệu, thông tin về phương thức, thông tin về constructor, v.v.
  • Thông tin về các đối tượ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa == và phương thức equals trong Java là gì?

middle

Ưu điểm của PreparedStatement so với Statement trong Java là gì?

middle

Sự khác biệt giữa các phương thức sendRedirectforward trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào