Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Serial garbage collectorThroughput garbage collector trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, quản lý bộ nhớ và thu gom rác (garbage collection - GC) là một phần quan trọng của Máy ảo Java (JVM) để đảm bảo hiệu suất và ổn định của ứng dụng. Hai loại bộ thu gom rác phổ biến là Serial garbage collector và Throughput (Parallel) garbage collector, mỗi loại có những đặc điểm và ứng dụng riêng biệt.

Serial Garbage Collector

Serial garbage collector sử dụng một luồng duy nhất để thực hiện tất cả công việc thu gom rác. Điều này làm cho nó tương đối hiệu quả vì không có chi phí giao tiếp giữa các luồng. Nó phù hợp nhất với máy đơn xử lý vì không thể tận dụng phần cứng đa xử lý, mặc dù nó có thể hữu ích trên máy đa xử lý cho các ứng dụng có bộ dữ liệu nhỏ (lên đến khoảng 100 MB). Serial collector được chọn mặc định trên một số cấu hình phần cứng và hệ điều hành, hoặc có thể được bật rõ ràng với tùy chọn -XX:+UseSerialGC

Throughput (Parallel) Garbage Collector

Throughput garbage collector, còn được biết đến là Parallel garbage collector, thực hiện thu gom rác thế hệ nhỏ (minor collections) một cách song song, có thể giảm đáng kể chi phí thu gom rác. Nó dành cho các ứng dụng có bộ dữ liệu trung bình đến lớn được chạy trên phần cứng đa xử lý hoặc đa luồng. Throughput collector được chọn mặc định trên một số cấu hình phầ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Exception trong Java là gì?

middle

Hãy giải thích runtime exception trong Java?

middle

So sánh biến volatile và biến static trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào