Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java điều gì sẽ xảy ra với đối tượng Exception sau khi xử lý exception?

Câu trả lời

Sau khi xử lý exception, đối tượng Exception sẽ được xử lý theo cơ chế thu gom rác (Garbage Collection) của Java Virtual Machine (JVM). Khi một exception được bắt và xử lý trong khối catch, luồng chương trình sẽ tiếp tục thực thi các lệnh tiếp theo sau khối catch hoặc finally, nếu có. Đối tượng Exception, giống như bất kỳ đối tượng nào khác trong Java, sẽ trở thành đối tượng không còn được tham chiếu nếu không còn biến nào tham chiếu đến nó sau khi xử lý exception hoàn tất. Khi đó, đối tượng Exception sẽ được coi là đối tượng có thể thu gom bởi Garbage Collector của JVM

Garbage...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Java, dấu ... trong các tham số của phương thức có nghĩa là gì?

middle

Java Classloader là gì?

middle

Enum trong Java có an toàn với luồng (thread-safe) đến mức nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào