Câu hỏi

Sự khác biệt giữa ArrayList và LinkedList là gì?

Câu trả lời

Cả hai lớp ArrayListLinkedList đều triển khai List interface, nhưng chúng khác nhau về các tính năng sau:

  • `...
Bạn cần đăng nhập để xem