Câu hỏi

Lớp singleton là gì?

Câu trả lời

Lớp Singleton trong Java là một mẫu thiết kế (design pattern) được sử dụng để đảm bảo rằng một lớp chỉ có một đối tượng duy nhất được tạo ra và cung cấp một điểm truy cập toàn cục đến đối tượng đó. Mục tiêu của lớp Singleton là giới hạn số lượng đối tượng của một lớp cụ thể về một đối tượng duy nhất.

Một đặc điểm q...

Bạn cần đăng nhập để xem