Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Lớp singleton trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, mẫu thiết kế Singleton là một mẫu thiết kế phần mềm được sử dụng để đảm bảo rằng một lớp chỉ có một thể hiện duy nhất và cung cấp một điểm truy cập toàn cục đến thể hiện đó. Mẫu thiết kế này thường được sử dụng cho các lớp cấu hình, kết nối cơ sở dữ liệu, logger và các tài nguyên chia sẻ khác mà bạn muốn truy cập từ nhiều nơi trong ứng dụng mà không tạo ra nhiều thể hiện.

Để triển khai một lớp Singleton trong Java, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Tạo một biến private static để giữ thể hiện duy nhất của lớp.
  2. Cung cấp một phương thức public static để truy cập thể hiện duy nhất này.
  3. Định nghĩa một constructor private để ngăn việc tạo thể hiện từ bên ngoài lớp.
  4. Kiểm tra trong phương thức truy cập để xem thể hiện đã được tạo hay chưa và tạo nếu cần.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu floatdouble trong Java là gì?

middle

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

junior

Lớp (class) trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào