Câu hỏi

Lớp singleton trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, mẫu thiết kế Singleton là một mẫu thiết kế phần mềm được sử dụng để đảm bảo rằng một lớp chỉ có một thể hiện duy nhất và cung cấp một điểm truy cập toàn cục đến thể hiện đó. Mẫu thiết kế này thường được sử dụng cho các lớp cấu hình, kết nối cơ sở dữ liệu, logger và các tài nguyên chia sẻ khác mà bạn muốn truy cập từ nhiều nơi trong ứng dụng mà không tạo ra nhiều thể hiện.

Để triển khai một lớp Singleton trong Java, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Tạo một biến private static để giữ thể hiện duy nhất của lớp.
  2. Cung cấp một phương thức public static để truy cập thể hiện duy nhất này.
  3. Định nghĩa một constructor private để ngăn việc tạo thể hiện từ bên ngoài lớp.
  4. Kiểm tra trong phương thức truy cập để xem thể hiện đã được tạo hay chưa và tạo nếu cần.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai...

Bạn cần đăng nhập để xem