Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

java.util.regex trong Java gồm các lớp nào?

Câu trả lời

Trong Java, gói java.util.regex chứa các lớp và interface để hỗ trợ biểu thức chính quy (regular expression). Các lớp chính trong gói này bao gồm:

1. Pattern:

  • Mục đích: Lớp Pattern được sử dụng để định nghĩa một mẫu (pattern) cho biểu thức chính quy. Một đối tượng Pattern là một biểu diễn đã biên dịch của biểu thức chính quy.
  • Phương thức chính: compile(String regex), matcher(CharSequence input), matches(String regex, CharSequence input), v.v.
  • Sử dụng: Để tạo một đối tượng Pattern, bạn sử dụng phương thức tĩnh compile(String regex) của lớp này.

2. Matcher:

  • Mục đích: Lớp Matcher được sử dụng để tìm kiếm các khớp (match) của một mẫu trong một chuỗi văn bản. Một đối tượng Matcher được tạo ra từ một đối tượng Pattern.
  • Phương thức chính: find(), matches(), group(), start(), end(), v.v.
  • Sử dụng: Đối tượng Matcher cung cấp các phương thức để thực hiện việc tìm kiếm và lấy thông tin về các khớp tìm được.

3. PatternSyntaxException:

  • Mục đích: Lớp PatternSyntaxException là một ngoại lệ không kiểm tra (unchecked exception) được ném ra khi có lỗi cú pháp trong biểu thức chính quy.
  • Sử dụng: Ngoại...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích về MarshallingDemarshalling trong Java?

middle

Làm thế nào để việc đồng bộ hóa thread xảy ra bên trong một monitor?

middle

Servlet trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào