Câu hỏi

Có sự khác biệt nào giữa Protocol trong SwiftInterface trong Java không?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng, Protocol trong Swift và Interface trong Java đều định nghĩa một bộ khung cho các phương thức và thuộc tính mà một lớp cụ thể phải triển khai. Cả hai đều không cung cấp bất kỳ triển khai cụ thể nào cho các phương thức mà chúng định nghĩa, chỉ yêu cầu rằng bất kỳ lớp nào triển khai Protocol hoặc Interface phải cung cấp triển khai cụ thể cho các phương thức đó.

Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa Protocol trong Swift và Interface trong Java:

  1. Mặc định và Phương thức Tĩnh: Trong Swift, Protocol có thể cung cấp triển khai mặc định cho các phương thức cũng như định nghĩa các phương thức tĩnh. Trong khi đó, trước Java 8, Interface không thể cung cấp triển khai mặc định hoặc phương thức tĩnh. Từ Java 8 trở đi, Interface có thể có các phương thức mặc định và tĩnh.
  2. Tính Kế Thừa: Swift cho phép một Protocol kế thừa từ một hoặc nhiều Protocol khác. Trong Java, một Interface cũng có thể kế thừa từ một hoặc nhiều Interface khác.
  3. Thuộc Tính: Protocol trong Swift có thể yêu cầu các thuộc tính phải được triển k...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trình bày vòng đời (life cycle) của một Applet?

middle

So sánh biến volatile và biến static trong Java?

expert

High performance được kích hoạt như thế nào trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào