Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Hàm OverridingOverloading trong Java để làm gì?

Câu trả lời

Overriding (Ghi đè phương thức)

Overriding xảy ra khi một lớp con cung cấp một triển khai cụ thể cho phương thức đã được định nghĩa trong một trong các lớp cha của nó. Điều này cho phép lớp con thay đổi hành vi của phương thức được kế thừa. Khi một phương thức được ghi đè, việc gọi phương thức đó sẽ thực hiện phiên bản của lớp con thay vì lớp cha

Quy tắc định nghĩa overriding:

  • Phương thức ở lớp con phải có cùng tên và cùng tham số với phương thức ở lớp cha.
  • Phương thức ở lớp con phải có kiểu trả về tương thích với phương thức ở lớp cha.
  • Phương thức ở lớp con không thể có phạm vi truy cập hẹp hơn phương thức ở lớp cha.
  • Các phương thức final, static, và private không thể được ghi đè

Overloading (Nạp chồng phương thức)

Overloading cho phép định nghĩa nhiều phương thức cùng tên trong cùng một lớp nhưng khác nhau về số lượng hoặc kiểu dữ liệu của tham số. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và tái sử dụng code, vì có thể sử dụng cùng một tên phương thức...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

RMI trong Java là gì?

middle

Tại sao Collection không mở rộng các interface CloneableSerializable trong Java?

middle

Sự khác biệt giữa các phương thức sendRedirectforward trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào