Câu hỏi

Hàm Overriding và Overloading trong Java là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Phương thức overloading trong Java xảy ra khi hai hoặc nhiều phương thức trong cùng một class có cùng tên, nhưng khác tham số.

```java class Dog{ public void bark(){ System.out.println("woof "...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail