Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java, điều gì xảy ra khi một applet được tải?

Câu trả lời

Trong Java, khi một applet được tải, quá trình sau đây diễn ra:

  1. Khởi tạo: Trình duyệt web hoặc applet viewer tìm và tải lớp applet vào bộ nhớ. Điều này bao gồm việc tải tất cả các lớp mà applet cần để chạy.
  2. Tạo thể hiện: Một thể hiện của lớp applet được tạo ra. Điều này bao gồm việc khởi tạo tất cả các biến thành viên của applet.
  3. Gọi phương thức init(): Sau khi thể hiện applet được tạo, phương thức init() của applet được gọi. Phương thức init() được sử dụng để khởi tạo applet, thiết lập kích thước, tải hình ảnh, tạo giao diện người dùng, hoặc thực hiện bất kỳ công việc khởi tạo nào khác mà applet cần trước khi nó có thể chạy. Phương thức init() chỉ được gọi một lần trong vòng đời của applet.
  4. Gọi phương thức start(): Sau khi phương thức init() hoàn tất, phương thức start() được gọi. Phương thức này được sử dụng để khởi động bất kỳ hoạt động nào mà applet cần thực hiện khi nó bắt đầu chạy. Ví dụ, nếu applet cần thực hiện...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Directives trong Java là gì?

middle

Sự khác biệt giữa JDKJRE trong Java là gì?

middle

Java Applet là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào