Câu hỏi

Sự khác biệt giữa public, protected, package private và private trong Java là gì?

Câu trả lời

  • Private - Như bạn nghĩ, chỉ lớp mà nó được khai báo mới có thể nhìn thấy nó.
  • `Package Priv...
Bạn cần đăng nhập để xem