Câu hỏi

Sự khác biệt giữa public, protected, package private và private trong Java là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Private - Như bạn nghĩ, chỉ lớp mà nó được khai báo mới có thể nhìn thấy nó.
  • `Package Priv...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail