Câu hỏi

Bạn hiểu gì về đối tượng trong Java?

Câu trả lời

Đối tượng trong lập trình là một thực thể tại thời điểm chạy (runtime) của một lớp. Nó được tạo ra từ một lớp (class) cụ thể và có trạng thái của riêng nó, được lưu trữ trong các trường (fields) của đối tượng. Hành vi của đối tượng được thể hiện thông qua các phương thức (methods...

Bạn cần đăng nhập để xem