Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Đối tượng (object) trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, đối tượng là một thực thể cơ bản trong lập trình hướng đối tượng (OOP). Một đối tượng được tạo ra từ một lớp và đại diện cho một thực thể cụ thể trong thế giới thực hoặc trong một hệ thống lập trình. Đối tượng có thể chứa dữ liệu, dưới dạng trường (fields) hoặc thuộc tính (attributes), và mã, dưới dạng phương thức (methods). Các phương thức trong đối tượng xác định hành vi của nó, trong khi các trường hoặc thuộc tính xác định trạng thái của nó.

Cách Tạo và Sử Dụng Đối Tượng trong Java

Để tạo một đối tượng trong Java, bạn cần định nghĩa một lớp trước. Lớp hoạt động như một bản thiết kế cho đối tượng, mô tả các thuộc tính và phương thức mà đối tượng sẽ có. Sau đó, bạn sử dụng từ khóa new để tạo một thể hiện của lớp, tức là một đối tượng.

Ví dụ:

public class Dog {
  String breed;
  int age;
  String color;

  void barking() {
  }

  void hungry() {
  }

  void sleeping() {
  }
}

public class TestDog {
  public static void main(String args[]) {
    // Tạo đối tượng Dog
    Dog myDog = new Dog();
    
    // Truy cập thuộc tính và gọi phương thức của đối tượng
    myDog.breed = "Bulldog";
    myDog.age = 5;
    myDog.color = ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa ClassNotFoundExceptionNoClassDefFoundError trong Java là gì?

middle

Deadlock trong Java là gì?

middle

Lớp singleton trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào