Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu floatdouble trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, giá trị mặc định của kiểu dữ liệu float0.0f và của kiểu dữ liệu double0.0d. Cụ thể:

  • float: Là kiểu dữ liệu số thực với độ chính xác đơn, có kích thước là 4 byte (32 bit) và giá trị mặc định là 0.0f
  • **double...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Java, dấu ... trong các tham số của phương thức có nghĩa là gì?

middle

So sánh sự khác nhau String vs StringBuffer vs StringBuilder?

senior

Sự khác giữa một Non-static nested class và một Static nested class trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào