Câu hỏi

So sánh biến volatile và biến static trong Java?

Câu trả lời

Biến volatile và biến static trong Java có những khác biệt quan trọng. Dưới đây là một so sánh giữa hai loại biến này:

Biến static trong Java:

  • Khi khai báo một biến static, chỉ có một bản sao của biến đó tồn tại, bất kể có bao nhiêu đối tượng của lớp được tạo ra.
  • Biến static có thể truy cập được ngay cả khi không có đối tượng nào được tạo ra.
  • Tuy nhiê...
Bạn cần đăng nhập để xem