Câu hỏi

So sánh biến volatile và biến static trong Java?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Khai báo một biến static trong Java, có nghĩa là sẽ chỉ có một bản sao, bất kể có bao nhiêu đối tượng của lớp được tạo. Biến sẽ có thể truy cập được ngay cả khi không có đối tượng nào được tạo ra. Tuy nhiên, các...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail