Câu hỏi

Trình bày các cách khác nhau để tạo một Thread. Bạn thích cách nào và tại sao?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Có ba cách có thể được sử dụng để tạo một Thread:

  • Một class có thể mở rộng (extend) Thread class....
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail