Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Có những cách nào để tạo một Thread trong Java. Bạn thích cách nào và tại sao?

Câu trả lời

Trong Java, có hai cách chính để tạo một thread mới:

1. Kế Thừa từ Lớp Thread

Bạn có thể tạo một thread mới bằng cách kế thừa từ lớp Thread và ghi đè phương thức run():

class MyThread extends Thread {
  public void run() {
    // Mã để thực thi trong thread mới
  }
}

// Tạo và khởi động thread
MyThread t = new MyThread();
t.start();

2. Triển Khai Interface Runnable

Một cách khác để tạo thread là triển khai interface Runnable và truyền một thể hiện của lớp triển khai Runnable vào constructor của lớp Thread:

class MyRunnable implements Runnable {
  public void run() {
    // Mã để thực thi trong thread mới
  }
}

// Tạo và khởi động thread
Thread t = new Thread(new MyRunnable());
t.start();

Sự Khác Biệt và Lựa Chọn

 • Kế Thừa Thread: Phương pháp này đơn giản và trực tiếp, nhưng nó có một h...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Double Brace initialization trong Java là gì?

senior

Sự khác biệt giữa Serial garbage collectorThroughput garbage collector trong Java là gì?

middle

Java có hỗ trợ đa kế thừa không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào