Câu hỏi

Có những cách nào để tạo một Thread trong Java. Bạn thích cách nào và tại sao?

Câu trả lời

Trong Java, có hai cách chính để tạo một thread mới:

1. Kế Thừa từ Lớp Thread

Bạn có thể tạo một thread mới bằng cách kế thừa từ lớp Thread và ghi đè phương thức run():

class MyThread extends Thread {
  public void run() {
    // Mã để thực thi trong thread mới
  }
}

// Tạo và khởi động thread
MyThread t = new MyThread();
t.start();

2. Triển Khai Interface Runnable

Một cách khác để tạo thread là triển khai interface Runnable và truyền một thể hiện của lớp triển khai Runnable vào constructor của lớp Thread:

class MyRunnable implements Runnable {
  public void run() {
    // Mã để thực thi trong thread mới
  }
}

// Tạo và khởi động thread
Thread t = new Thread(new MyRunnable());
t.start();

Sự Khác Biệt và Lựa Chọn

 • Kế Thừa Thread: Phương pháp này đơn giản và trực tiếp, nhưng nó có một h...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Java điều gì sẽ xảy ra với đối tượng Exception sau khi xử lý exception?

middle

Enum trong Java có an toàn với luồng (thread-safe) đến mức nào?

middle

Sự khác biệt giữa IteratorListIterator trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào