Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Java Priority Queue là gì?

Câu trả lời

Trong Java, PriorityQueue là một lớp cung cấp cấu trúc dữ liệu hàng đợi ưu tiên (priority queue), nơi các phần tử được xếp theo thứ tự ưu tiên của chúng. PriorityQueue là một phần của Java Collections Framework và nằm trong gói java.util. Hàng đợi ưu tiên cho phép bạn thêm và xóa các phần tử, nhưng khi lấy ra, các phần tử sẽ được lấy ra theo thứ tự ưu tiên của chúng, không phải theo thứ tự chúng được thêm vào.

Đặc điểm của PriorityQueue:

  • Tự động sắp xếp: Khi thêm vào, các phần tử được tự động sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Thứ tự này có thể được xác định bởi tự nhiên của các phần tử (ví dụ, số nguyên được sắp xếp từ nhỏ đến lớn) hoặc bởi một Comparator được cung cấp khi tạo PriorityQueue.
  • Không cho phép null: PriorityQueue không cho phép giá trị null.
  • Không đồng bộ: PriorityQueue không đồng bộ. Nếu nhiều luồng cùng thao tác với một PriorityQueue, bạn cần phải đồng bộ hóa nó bên ngoài hoặc sử dụng một cấu trúc dữ liệu khác được thiết kế để hoạt độn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa ==equals trong Java là gì?

middle

Trong Java, JDBC là gì?

middle

Có thứ gì giống như static-class trong Java không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào