Câu hỏi

Enumthread-safe như thế nào trong Java?

Câu trả lời

Trong Java, enum là một kiểu dữ liệu đặc biệt mà cho phép bạn định nghĩa một tập hợp các hằng số. Enum được sử dụng để biểu diễn một nhóm các giá trị cố định và không thay đổi, như các ngày trong tuần, các mùa trong năm, các trạng thái của một máy, v.v. Enum là thread-safe vì các lý do sau:

  1. Bất Biến (Immutability): Các giá trị của enum là bất biến sau khi được tạo. Một khi một enum được định nghĩa, bạn không thể thay đổi các giá trị của nó hoặc thêm vào các giá trị mới. Sự bất biến này giúp đảm bảo rằng các giá trị enum không thể bị thay đổi bởi các luồng khác nhau, do đó không có vấn đề về đồng bộ hóa.
  2. Khởi Tạo An Toàn (Safe Publication): Khi một enum được tải vào bộ nhớ, nó được khởi tạo một lần duy nhất và an toàn từ góc độ công bố (publication). Điều này có nghĩa là một khi enum được tải và khởi tạo, mọi luồng đều nhìn thấ...
Bạn cần đăng nhập để xem