Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Cấu trúc của Java Heap là gì?

Câu trả lời

Java Heap là một phần của bộ nhớ được JVM quản lý, nơi lưu trữ các đối tượng được tạo ra bởi các chương trình Java khi chúng chạy. Heap được chia thành các phần khác nhau để tối ưu hóa việc cấp phát bộ nhớ, thu gom rác (Garbage Collection - GC), và quản lý đối tượng. Cấu trúc của Java Heap bao gồm:

  1. Young Generation: Là nơi chứa các đối tượng mới được tạo ra. Young Generation được chia thành ba phần:
    • Eden Space: Nơi mà hầu hết các đối tượng mới được JVM cấp phát.
    • Survivor Spaces (S0 và S1): Hai khu vực dùng để lưu trữ các đối tượng sống sót sau các lần thu gom rác đầu tiên của Young Generation.
  2. Old Generation (Tenured Generation): Chứa các đối tượng đã tồn tại lâu hơn trong Heap, thường sau nhiều lần GC trong Young Generation. Đối tượng được chuyển từ Young Generation sang Old Generation thông qua quá trình gọi là "aging" hoặc "promotion".
  3. Permanent Generation (PermGen): Trước Java 8, PermGen chứa metadata của các lớp và đối tượng, cũng như các thông tin tĩnh như String pool. Tuy nhiên, từ Java ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong Java connection pooling có nghĩa là gì?

middle

Trong Java lớp exception có các lớp con nào?

middle

Comparable interfaceComparator interface trong Java là gì? Điểm khác nhau giữa chúng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào