Câu hỏi

Cấu trúc của Java Heap là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • JVM có một heap là vùng dữ liệu runtime mà từ đó làm bộ nhớ cho tất cả các instance của các class và mảng được cấp phát. Nó được ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail