Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java, Constructor, Constructor OverloadingCopy-Constructor là gì?

Câu trả lời

Trong Java, Constructor, Constructor Overloading và Copy Constructor là các khái niệm quan trọng liên quan đến việc tạo và khởi tạo đối tượng.

Constructor:

 • Định nghĩa: Constructor là một phương thức đặc biệt được sử dụng để khởi tạo đối tượng. Constructor có tên giống hệt tên của lớp và không có kiểu trả về, kể cả void.
 • Mục đích: Constructor được gọi tự động khi một đối tượng của lớp được tạo ra bằng từ khóa new. Nó thường được sử dụng để khởi tạo các thuộc tính của đối tượng.
 • Ví dụ:
  public class MyClass {
    int x;
  
    // Constructor
    public MyClass(int y) {
      x = y;
    }
  }

Constructor Overloading:

 • Định nghĩa: Constructor Overloading là kỹ thuật trong đó một lớp có nhiều constructor với số lượng hoặc kiểu tham số khác nhau.
 • Mục đích: Cho phép khởi tạo đối tượng theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào thông tin được cung cấp khi tạo đối tượng.
 • Ví dụ:
  public class MyClass {
    int x;
  
    // Constructor không tham số
    public MyClass() {
      x = 10;
    }

...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa ClassNotFoundExceptionNoClassDefFoundError trong Java là gì?

junior

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu byte trong Java là gì?

middle

Sự khác biệt giữa IteratorListIterator trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào