Câu hỏi

Constructor, Constructor Overloading trong Java và Copy-Constructor là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Một constructor được gọi khi một đối tượng mới được tạo. Mỗi class đều có một phương thức constructor. Trong trường hợp người lập tr...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail