Câu hỏi

Từ khóa volatile trong Java dùng để làm gì?

Câu trả lời

Từ khóa volatile trong Java được sử dụng để chỉ ra rằng giá trị của một biến có thể được thay đổi bởi các luồng khác nhau đang thực thi đồng thời. Khi một biến được k...

Bạn cần đăng nhập để xem