Câu hỏi

JVM là gì? Tại sao Java được gọi là "Platform Independent Programming Language"?

Câu trả lời

Máy ảo Java (JVM) là một phần mềm chạy trên máy tính và được sử dụng để thực thi mã bytecode Java. Khi một chương trình Java được viết, mã nguồn của nó được biên dịch thành bytecode, một dạng mã trung gian không phụ thuộc vào bất kỳ nền tảng cụ thể nào. Sau đó, JVM đọc và thực...

Bạn cần đăng nhập để xem