Câu hỏi

JavaBean là gì?

Câu trả lời

Trong Java, JavaBean là một loại lớp Java đặc biệt được sử dụng để tạo ra các đối tượng có thể tái sử dụng, dễ dàng lưu trữ và truyền tải thông tin. JavaBean tuân theo một quy ước đặc biệt về cách đặt tên và hành vi để tối ưu hóa việc sử dụng trong các công cụ và môi trường phát triển. Các đặc điểm chính của JavaBean bao gồm:

  1. Đóng Gói Dữ Liệu: JavaBean đóng gói nhiều dữ liệu thành một đơn vị (một đối tượng) và cung cấp các phương thức công khai để truy cập (getters) và cập nhật (setters) dữ liệu đó. Điều này giúp quản lý trạng thái của đối tượng một cách an toàn.
  2. Cung Cấp Constructor Không Tham Số: JavaBean thường có một constructor không tham số (mặc định). Điều này cho phép tạo ra các thể hiện của bean mà không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu ban đầu nào.
  3. **Tuân T...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mối quan hệ giữa một event-listener interface và một event-adapter class trong Java là gì?

middle

Java Priority Queue là gì?

middle

Trong Java phương thức System.gc()Runtime.gc() để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào