Câu hỏi

Giải thích Serialization và Deserialization?

Câu trả lời

Java cung cấp một cơ chế, được gọi là object serialization (tuần tự hóa đối tượng) trong đó một objec...

Bạn cần đăng nhập để xem