Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Hãy giải thích SerializationDeserialization trong Java?

Câu trả lời

Trong Java, Serialization là quá trình chuyển đổi một đối tượng vào một dạng có thể được lưu trữ hoặc truyền đi (ví dụ: lưu vào một file, cơ sở dữ liệu, hoặc truyền qua mạng), thường là dưới dạng luồng byte. Deserialization là quá trình ngược lại, nơi một luồng byte được chuyển đổi trở lại thành một đối tượng Java.

Mục đích của Serialization và Deserialization:

  • Serialization: Cho phép lưu trữ trạng thái của một đối tượng vào một dạng lưu trữ vĩnh viễn hoặc truyền nó qua mạng.
  • Deserialization: Cho phép tái tạo đối tượng từ dạng lưu trữ hoặc từ dữ liệu nhận được qua mạng.

Cách thức hoạt động:

  1. Serialization: Để serialize một đối tượng, bạn sử dụng các lớp như ObjectOutputStream kết hợp với FileOutputStream để ghi đối tượng vào một file. Đối tượng cần được serialize phải thực hiện interface Serializable.

    FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("object.ser");
    ObjectOutputStream out = new Obje...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Java có hỗ trợ đa kế thừa không?

junior

Các tính chất của lập trình hướng đối tượng là gì và hãy giải thích chúng?

senior

Mục đích của việc sử dụng RMISecurityManager trong RMI là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào