Câu hỏi

Mục đích của việc sử dụng RMISecurityManager trong RMI là gì?

Câu trả lời

Trong Java RMI (Remote Method Invocation), RMISecurityManager là một lớp quản lý bảo mật được sử dụng để định nghĩa chính sách bảo mật cho các ứng dụng RMI. Mục đích chính của việc sử dụng RMISecurityManager là để cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung cho các ứng dụng phân tán bằng cách kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên hệ th...

Bạn cần đăng nhập để xem