Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Câu trả lời

Double Brace Initialization (DBI) là một kỹ thuật trong Java, nơi mà hai cặp dấu ngoặc nhọn được sử dụng để tạo và khởi tạo các đối tượng, đặc biệt là các bộ sưu tập. Tuy nhiên, việc sử dụng DBI không được khuyến khích vì nó có thể dẫn đến một số vấn đề và hậu quả không mong muốn:

  1. Tạo ra lớp ẩn danh: Mỗi khi sử dụng DBI, một lớp ẩn danh (anonymous class) được tạo ra. Điều này có thể dẫn đến việc sử dụng bộ nhớ không cần thiết và làm tăng kích thước của file .class.
  2. Rò rỉ bộ nhớ: Lớp ẩn danh tạo ra bởi DBI giữ một tham chiếu ngầm định đến lớp bên ngoài nếu được sử dụng trong một phương thức không static của một lớp ngoài. Điều này có thể gây rò rỉ bộ nhớ nếu đối tượng của lớp ngoài được giữ lâu hơn đối tượng được tạo ra bởi D...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nếu một đối tượng được gán thành null, Garbage Collector trong Java có giải phóng ngay bộ nhớ được giữ bởi đối tượng đó không?

middle

Từ khóa volatile trong Java dùng để làm gì?

middle

Java Classloader là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào