Câu hỏi

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Câu trả lời

Sử dụng khởi tạo Double Brace không phải là lý tưởng vì:

  1. Bạn đang tạo quá nhiều lớp ẩn danh. Ví dụ:
Map source = new HashMap(){{
   put("first...
Bạn cần đăng nhập để xem