Câu hỏi

Câu trả lời

Lớp Exception là một lớp trong Java dùng để đại diện cho các ngoại lệ (exceptions) xảy ra trong quá trình thực thi chương trình. Ngoại lệ là các tình huống không mong muốn hoặc lỗi xảy ra trong quá trình chạy chương trình và c...

Bạn cần đăng nhập để xem