Câu hỏi

Trong Java lớp exception có các lớp con nào?

Câu trả lời

Trong Java, lớp Exception là một phần quan trọng của cơ chế xử lý ngoại lệ, giúp quản lý các sự kiện bất thường phá vỡ luồng chuẩn của chương trình. Tất cả các lớp ngoại lệ trong Java đều kế thừa từ lớp java.lang.Exception, và lớp này lại là lớp con của lớp Throwable. Có hai loại chính của lớp con ExceptionIOExceptionRuntimeException

  • IOException: Là một loại ngoại lệ kiểm tra (checked exception) thường xảy ra do các vấn đề liên quan đến I/O như đọc và ghi file. Ví dụ, khi một file không tìm thấy, một FileNotFoundException (một lớp con của IOException) có thể được ném ra.
  • RuntimeException: Là một loại ngoại lệ không kiểm tra (unchecked exception) thường xảy ra do lỗi lập trình, chẳng hạn như truy cập vào một vị trí không tồn tại trong mảng (gây ra ArrayIndexOutOfBoundsException) h...
Bạn cần đăng nhập để xem