Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Untrusted applets trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, khái niệm về "untrusted applets" liên quan đến mô hình bảo mật của Java Applet. Một Java Applet là một ứng dụng nhỏ được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và có thể được nhúng vào trang web để chạy trên một trình duyệt web thông qua Java Virtual Machine (JVM). Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ web và các vấn đề bảo mật liên quan, việc sử dụng Java Applets đã trở nên ít phổ biến và không được khuyến khích.

"Untrusted applets" là những applets không được ký bằng một chứng chỉ số từ một cơ quan chứng thực (Certificate Authority - CA) được tin cậy. Do đó, chúng bị giới hạn quyền truy cập vào tài nguyên hệ thống của máy khách, như hệ thống tệp và mạng, để ngăn chặn các hành vi độc hại. Điều này là một phần của mô hình bảo mật cát lọc (sandbox security model) của Java, nhằm mục đích bảo vệ người d...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào thì một Object đủ điều kiện để thu gom rác trong Java?

middle

Liệt kê các bước để một chương trình RMI hoạt động?

senior

Làm sao Garbage Collection ngăn ứng dụng Java tràn bộ nhớ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào