Câu hỏi

Vai trò của stub trong RMI (Remote Method Invocation) là gì?

Câu trả lời

Một stub cho một remote object hoạt động như một đại diện cục bộ của client hoặc proxy cho remote object. Người ...

Bạn cần đăng nhập để xem