Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Vai trò của stub trong RMI (Remote Method Invocation) là gì?

Câu trả lời

Trong Java RMI (Remote Method Invocation), một stub là một đối tượng phía client đóng vai trò như một proxy cho đối tượng từ xa (remote object). Khi một client muốn gọi một phương thức trên một đối tượng từ xa, nó thực hiện gọi phương thức đó trên stub. Stub sau đó sẽ chuyển tiếp yêu cầu này đến đối tượng từ xa trên server. Kết quả của việc gọi phương thức từ xa sẽ được trả về cho stub, và sau đó stub trả kết quả lại cho client.

Stub thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Đóng gói thông tin: Stub đóng gói thông tin về yêu cầu phương thức, bao gồm tên phương thức, tham số, và thông tin loại dữ liệu, vào m...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa ArrayArrayList là gì? Khi nào bạn sẽ sử dụng Array thay vì ArrayList?

middle

Deadlock trong Java là gì?

middle

Làm sao để đồng bộ hóa hai Java processes?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào