Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Làm sao Garbage Collection ngă...

Câu trả lời

Garbage Collection (GC) trong Java là một quá trình tự động quản lý bộ nhớ, giúp ngăn chặn ứng dụng Java tràn bộ nhớ bằng cách xác định và giải phóng bộ nhớ không còn được sử dụng. Dưới đây là cách GC hoạt động để đạt được mục tiêu này:

  1. Xác định bộ nhớ không còn được sử dụng: GC theo dõi tất cả các đối tượng được tạo trong bộ nhớ heap của JVM. Nó tự động xác định những đối tượng nào không còn được ứng dụng sử dụng, tức là không có tham chiếu nào trỏ đến chúng
  2. Giải phóng bộ nhớ: Sau khi xác định được các đối tượng không còn được sử dụng, GC sẽ giải phóng bộ nhớ mà những đối tượng này chiếm giữ, tái sử dụng bộ nhớ đó cho các mục đích khác trong ứng dụng
  3. Tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ: GC không chỉ giải phóng bộ nhớ mà còn có thể thực hiện các hoạt động như compaction, tức là sắp xếp lại các đối tượng còn lại trong bộ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Java Applet là gì?

middle

Java Priority Queue là gì?

middle

Sự khác nhau giữa Thread.startThread.run trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào