Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java, làm sao để bạn đảm bảo N thread có ...

Câu trả lời

Để đảm bảo rằng N thread có thể truy cập N tài nguyên mà không bị deadlock trong Java, bạn có thể áp dụng một số chiến lược sau:

1. Sắp xếp thứ tự truy cập tài nguyên:

Một cách phổ biến để tránh deadlock là đảm bảo rằng tất cả các thread đều yêu cầu tài nguyên theo một thứ tự nhất định. Ví dụ, nếu có ba tài nguyên A, B, và C, bạn có thể quy định rằng tất cả các thread phải yêu cầu tài nguyên theo thứ tự từ A đến C. Bằng cách này, bạn có thể ngăn chặn tình huống mà một thread giữ tài nguyên A và chờ tài nguyên B trong khi một thread khác giữ tài nguyên B và chờ tài nguyên A, dẫn đến deadlock.

2. Sử dụng tryLock():

Trong Java, ReentrantLock cung cấp phương thức tryLock(), cho phép một thread thử lấy khóa mà không bị chặn nếu khóa đó đã được giữ bởi thread khác. Nếu tryLock() trả về false, tức là thread không thể lấy được khóa, thread có thể thực hiện một hành động khác (ví dụ: thử lấy một khóa khác hoặc thử lại sau một khoảng thời gian) thay vì chờ đợi và tiềm ẩn gây ra deadlock.

3. Sử dụng Timeout:

Khi sử dụng ReentrantLock, bạn cũng có thể sử dụng phương thức tryLock(long timeout, TimeUnit unit) để thử lấy khóa trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu không thể lấy được khóa trong khoảng...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa HashMapHashtable trong Java là gì?

middle

Applet Security Manager trong Java là gì và nó cung cấp những gì?

middle

Cấu trúc của Java Heap là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào