Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Design pattern nào Java sử dụng...

Câu trả lời

Design pattern mà Java sử dụng cho tất cả các Swing components là Model-View-Controller (MVC), cụ thể là một biến thể được gọi là modified MVC hoặc separable model architecture. Trong mô hình MVC truyền thống, ứng dụng được chia thành ba phần chính: model (mô hình), view (giao diện người dùng), và controller (điều khiển). Model đại diện cho dữ liệu trong ứng dụng, view là biểu diễn trực quan của dữ liệu, và controller xử lý và phản hồi lại các sự kiện, thường là hành động của người dùng, và có thể gọi thay đổi trên model

Trong Swing, mỗi component có model riêng của nó, kể cả những components cơ bản như nút bấm. Có hai l...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Scriptlets trong Java là gì?

middle

Servlet trong Java là gì?

middle

Trong Java khối finally khác phương thức finalize() như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào