Câu hỏi

DGC là gì? Và nó hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Trong Java, DGC viết tắt của Distributed Garbage Collection, là một cơ chế quản lý bộ nhớ tự động dành cho các đối tượng phân tán. DGC đóng vai trò quan trọng trong môi trường phân tán, nơi các đối tượng được tạo và sử dụng qua mạng bởi nhiều máy khách và máy chủ. Mục đích chính của DGC là để giải phóng bộ nhớ được chiếm dụng bởi các đối tượng từ xa không còn được tham chiếu, giúp ngăn chặn rò rỉ bộ nhớ và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Cách Hoạt Động của DGC

  1. Theo dõi Tham Chiếu: DGC hoạt động bằng cách theo dõi các tham chiếu đến các đối tượng từ xa. Khi một đối tượng từ xa được một máy khách tham chiếu, một tham chiếu từ xa được tạo ra và đăng ký với DGC trên máy chủ nơi đối tượng tồn tại.
  2. Kiểm Tra Tham Chiếu: DGC thường xuyên kiểm tra để xác định xem các đối tượng từ xa có còn được tham chiếu bởi bất kỳ máy khách nào không. Quá trình này bao gồm việc gửi các tin nhắn giữa máy chủ và máy khách để xác nhận sự tồn tại của các ...
Bạn cần đăng nhập để xem