Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Phương thức finalize() trong Java để làm gì?

Câu trả lời

Phương thức finalize() trong Java được sử dụng để định nghĩa các hành động cụ thể sẽ được thực hiện ngay trước khi một đối tượng bị thu gom bởi Garbage Collector (GC). Mục đích của phương thức này là để bảo đảm rằng tất cả các tài nguyên không được quản lý bởi JVM, như bộ nhớ được cấp phát bên ngoài JVM hoặc các tài nguyên hệ thống khác (ví dụ: file handles, kết nối mạng), được giải phóng một cách an toàn trước khi đối tượng bị hủy hoàn toàn

Tuy nhiên, việc sử dụng phương thức finalize() không được khuyến khích trong các phiên bản Java gần đây vì nhiều lý do:

  1. Không đảm bảo được gọi: Không có sự đảm bảo về thời gian hoặc thậm chí là việc gọi phương thức finalize() bởi Garbage Collector. Điều này...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể tên một số phương pháp liên quan đến Java Collection framework?

middle

Design pattern trong Java?

middle

Nếu một đối tượng được gán thành null, Garbage Collector trong Java có giải phóng ngay bộ nhớ được giữ bởi đối tượng đó không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào