Câu hỏi

Java có hỗ trợ các giá trị mặc định cho tham số không?

Câu trả lời

Không, Java không hỗ trợ các giá trị mặc định cho tham số của phương thức như một số ngôn ngữ lập trình khác (ví dụ: C# hoặc Python). Trong Java, bạn không thể khai báo một phương thức với tham số có giá trị mặc định; mỗi khi bạn gọi một phương thức, bạn cần cung cấp tất cả các tham số mà phương thức yêu cầu.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng kỹ thuật q...

Bạn cần đăng nhập để xem