Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Java có hỗ trợ các giá trị mặc định cho tham số không?

Câu trả lời

Không, Java không hỗ trợ các giá trị mặc định cho tham số của phương thức như một số ngôn ngữ lập trình khác (ví dụ: C# hoặc Python). Trong Java, bạn không thể khai báo một phương thức với tham số có giá trị mặc định; mỗi khi bạn gọi một phương thức, bạn cần cung cấp tất cả các tham số mà phương thức yêu cầu.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng kỹ thuật quá tải phương thức (method overloading) để đạt được hiệu quả tương tự. Bằng cách tạo nhiều phiên bản của cùng một phương thức với số lượng tham số khác nhau, bạn có thể định nghĩa một phiên bản không có tham số hoặc ít tham số hơn và cung cấp giá trị mặc định trong phương thức đó.

Ví dụ về quá tải phương thức:

public class Example {
  // Phương thức với hai tham số
  public void display(String message, int times) {
    for (int i = 0; i < times; i++) {
      System.out.println(message);
    ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa processesthreads trong Java là gì?

middle

Comparable interfaceComparator interface trong Java là gì? Điểm khác nhau giữa chúng?

middle

Khi nào thì một Object đủ điều kiện để thu gom rác trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào