Câu hỏi

Iterator trong Java là gì?

Câu trả lời

Iterator trong Java là một interface (giao diện) mà cung cấp các phương thức để lặp qua các phần tử của một Collection. Mỗi Collection trong Java có phương thức iterator() trả về một instance của Iterator tương ứng với Collection đó.

Iterator interface định nghĩa các phương thức như hasNext(), `next(...

Bạn cần đăng nhập để xem