Câu hỏi

Iterator trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, Iterator là một interface cung cấp các phương thức để duyệt qua các phần tử của một collection (tập hợp), như List, Set, hoặc Map. Iterator cho phép bạn thực hiện các thao tác duyệt qua các phần tử một cách tuần tự mà không cần biết cấu trúc nội bộ của collection đó.

Các phương thức chính của Iterator:

  • boolean hasNext(): Kiểm tra xem collection còn phần tử tiếp theo để duyệt qua hay không. Phương thức này trả về true nếu còn phần tử và false nếu không còn phần tử nào.
  • E next(): Trả về phần tử tiếp theo trong collection. Nếu không còn phần tử nào, phương thức này sẽ ném ra ngoại lệ NoSuchElementException.
  • void remove(): Xóa phần tử cuối cùng được trả về bởi phương thức next() khỏi collection. Phương thức này chỉ có thể được gọi một lần sau mỗi lần gọi next(). Nếu phương thức này được gọi mà không có lần gọi next() nào trước đó, hoặc đã được gọi hai lần liên tiếp mà không có lần gọi next() ở giữa, nó sẽ ném ra ngoại lệ IllegalStateException.

Ví dụ sử dụng Iterator:

import java.util.Array...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Đối tượng (object) trong Java là gì?

middle

Liệt kê các bước để một chương trình RMI hoạt động?

middle

Sự khác nhau giữa Thread.startThread.run trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào