Câu hỏi

Comparable interface và Comparator interface là gì? Liệt kê sự khác biệt của chúng?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Comparable interface chỉ chứa một phương thức, được gọi là CompareTo. Phương thức này so sánh hai đối tượng, để áp đặt thứ tự giữa chúng. Cụ thể, nó trả về một số...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail