Câu hỏi

Comparable interface và Comparator interface là gì? Liệt kê sự khác biệt của chúng?

Câu trả lời

  • Comparable interface chỉ chứa một phương thức, được gọi là CompareTo. Phương thức này so sánh hai đối tượng, để áp đặt thứ tự giữa chúng. Cụ thể, nó trả về một số...
Bạn cần đăng nhập để xem