Câu hỏi

Trang JSP là gì?

Câu trả lời

Trong Java, JSP (JavaServer Pages) là một công nghệ dựa trên Java cho phép lập trình viên tạo ra các trang web động bằng cách sử dụng HTML, XML hoặc các loại định dạng văn bản khác. JSP là một phần của Java Enterprise Edition (Java EE...

Bạn cần đăng nhập để xem