Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trang JSP là gì?

Câu trả lời

Trong Java, JSP (JavaServer Pages) là một công nghệ dựa trên Java cho phép lập trình viên tạo ra các trang web động bằng cách sử dụng HTML, XML hoặc các loại định dạng văn bản khác. JSP là một phần của Java Enterprise Edition (Java EE), và nó hoạt động trên phía máy chủ (server-side) mà không có giao diện người dùng hoặc trình duyệt web.

JSP cho phép bạn viết mã HTML trong các tệp JSP cùng với mã Java, cho phép bạn tạo ra nội dung động dựa trên dữ liệu hoặc trạng thái của ứng dụng. Mã Java trong một trang JSP được xử lý trên máy chủ và được chuyển đổi thành mã HTML trước khi gửi...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa HashSetTreeSet trong Java là gì?

expert

High performance được kích hoạt như thế nào trong Java?

junior

Exception trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào