Câu hỏi

Sự khác biệt giữa JDKJRE là gì?

Câu trả lời

JRE (Java Runtime Environment) và JDK (Java Development Kit) là hai thành phần quan trọng trong việc phát triển và thực thi ứng dụng Java. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

Java Runtime Environment (JRE): JRE là môi trường chạy ứng dụng Java. Nó bao gồm Java Virtual Machine (JVM) - một máy ảo Java...

Bạn cần đăng nhập để xem