Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa JDKJRE trong Java là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa JDK (Java Development Kit) và JRE (Java Runtime Environment) trong Java nằm ở mục đích sử dụng và các thành phần mà chúng bao gồm.

JRE (Java Runtime Environment):

  • Mục đích: JRE cung cấp môi trường chạy thời gian (runtime environment) cần thiết để thực thi các ứng dụng Java.
  • Thành phần: JRE bao gồm Java Virtual Machine (JVM), các thư viện lớp cốt lõi của Java, và các tệp hỗ trợ khác. Nó không bao gồm các công cụ phát triển như trình biên dịch hay debugger.
  • Sử dụng: JRE thích hợp cho người dùng cuối cần chạy các ứng dụng Java trên máy tính hoặc thiết bị của họ mà không cần phát triển hoặc biên dịch mã nguồn.

JDK (Java Development Kit):

  • **Mục đ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Java khối finally khác phương thức finalize() như thế nào?

middle

Sự khác biệt giữa public, protected, package privateprivate trong Java là gì?

middle

Sự khác nhau giữa == và phương thức equals trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào