Câu hỏi

Servlet là gì?

Câu trả lời

Servlet là một thành phần trong ngôn ngữ lập trình Java được sử dụng để xử lý yêu cầu từ phía client và tạo ra nội dung web động. Khi một client gửi yêu cầu đến máy chủ web, servlet nhận được yêu cầu đó và thực hiện các thao tác xử lý như truy xuất cơ sở dữ liệu, tính to...

Bạn cần đăng nhập để xem