Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Servlet trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, Servlet là một lớp Java được sử dụng để mở rộng khả năng của máy chủ từ một máy chủ ứng dụng web. Servlet có thể phản hồi các yêu cầu từ web (HTTP request) và có thể tạo ra các trang web động. Servlet là một phần của Java Enterprise Edition (Java EE), và nó hoạt động trên phía máy chủ (server-side) mà không có giao diện người dùng hoặc trình duyệt web.

Servlet thường được sử dụng để:

  • Xử lý các yêu cầu HTTP từ khách hàng (client) và tạo ra các phản hồi HTTP.
  • Đọc dữ liệu gửi bởi người dùng (ví dụ, dữ liệu từ một form HTML).
  • Xử lý dữ liệu và lưu trữ nó vào cơ sở dữ liệu.
  • Tạo ra trang web động bằng cách sử dụ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm sao Garbage Collection ngăn ứng dụng Java tràn bộ nhớ?

middle

DGC là gì? Và nó hoạt động như thế nào?

middle

Applet Security Manager trong Java là gì và nó cung cấp những gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào