Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Các interfaces cơ bản của Java Collections là gì?

Câu trả lời

Trong Java, Collections Framework cung cấp một tập hợp các interfaces và lớp để lưu trữ và xử lý nhóm các đối tượng dưới dạng một tập hợp. Các interfaces cơ bản của Java Collections bao gồm:

1. Collection Interface:

  • Mục đích: Là interface gốc của hầu hết các collection, cung cấp các phương thức cơ bản để làm việc với các tập hợp như thêm (add), xóa (remove), và duyệt qua (iterator) các phần tử.
  • Các Interface con: List, Set, và Queue.

2. List Interface:

  • Mục đích: Mô tả một tập hợp có thứ tự, cho phép lưu trữ các phần tử trùng lặp. List cung cấp khả năng truy cập và sửa đổi phần tử dựa trên chỉ số vị trí.
  • Các lớp triển khai: ArrayList, LinkedList, và Vector.

3. Set Interface:

  • Mục đích: Đại diện cho một tập hợp không chứa phần tử trùng lặp. Set không bảo đảm thứ tự của các phần tử.
  • Các lớp triển khai: HashSet, LinkedHashSet, và TreeSet.

4. Queue Interface:

  • Mục đích: Mô tả một tập hợp...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm sao để đồng bộ hóa hai Java processes?

middle

Khởi tạo tĩnh (static initializer) trong Java là gì?

middle

Trong Java, dấu ... trong các tham số của phương thức có nghĩa là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào