Câu hỏi

Sự khác biệt giữa processesthreads là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa processesthreads là:

  • Một Process là một chương trình đang thực thi một số mã. Nó có thể bao gồm các tài nguyên như bộ nhớ, các tệp tin, và bộ đếm thời gian. Mỗi process chạy trong một không gian bộ nhớ độc lập, do đó, các...
Bạn cần đăng nhập để xem