Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Khi nào thì một Object đủ điều kiện để thu gom rác trong Java?

Câu trả lời

Trong Java, một đối tượng được coi là đủ điều kiện để thu gom rác (garbage collection) khi nó không còn có bất kỳ tham chiếu nào đến nó từ phần còn lại của chương trình. Điều này xảy ra khi:

 1. Tham chiếu đến đối tượng được gán với null:

  Object obj = new Object();
  obj = null; // Đối tượng giờ đây có thể được thu gom rác
 2. Tham chiếu đến đối tượng được gán với một đối tượng khác:

  Object obj1 = new Object();
  Object obj2 = new Object();
  obj1 = obj2; // Đối tượng ban đầu được tham chiếu bởi obj1 giờ đây có thể được thu gom rác
 3. Đối tượng chỉ được tham chiếu trong phạm vi của một phương thức và phương thức đó đã kết thúc:

  public void someMethod() {
    Object obj = new Object();
    // Khi someMethod() kết thúc, obj không còn tham chiếu và có thể được thu gom rác
  }
 4. Đối tượng là một phần của một collection và collection đó không còn tham chiếu hoặc đã bị xóa:
  ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm của PreparedStatement so với Statement trong Java là gì?

middle

Trong Java, JDBC là gì?

senior

Hãy nêu một cách hiệu quả để implement một mẫu singleton trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào