Khối finally trong Java

Khi một ngoại lệ xuất hiện, phương thức đang được thực thi có thể bị dừng mà không được hoàn thành. Nếu điều này xảy ra, thì các đoạn mã phía sau (ví dụ như đoạn mã có chức năng thu hồi tài nguyên, như các lệnh đóng tập viết ở cuối phương thức) sẽ không bao giờ được gọi. Java cung cấp khối finally để giải quyết việc này. Thông thường khối finnaly chứa các câu lệnh mang tính chất dọn dẹp như: đóng kết nối CSDL, đóng tệp tin,…

Khối lệnh finally trong java luôn được thực thi cho dù có ngoại lệ xảy ra hay không hoặc gặp lệnh return trong khối try.

Cấu trúc khối finnaly trong Java

try{
 //Các lệnh có khả năng ném ra ngoại lệ
} catch(Exception1 ex1){} catch(Exception2 ex2){} catch(Exceptionn exn){} finally{
//Mã lệnh dọn dẹp
}

Khối finally là tuỳ chọn, không bắt buộc phải có. Khối này được đặt sau khối catch cuối cùng. Chương trình sẽ thực thi câu lệnh đầu tiên của khối finally ngay sau khi gặp câu lệnh return hay lệnh break trong khối try.

Khối finally bảo đảm lúc nào cũng được thực thi, bất chấp có ngoại lệ xảy ra hay không. Hình minh họa sự thực hiện của các khối try, catchfinally

image

Ví dụ finnaly trong Java

sử dụng khối lệnh finally nơi ngoại lệ không xảy ra.
public class TestFinallyBlock {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      int data = 25 / 5;
      System.out.println(data);
    } catch (NullPointerException e) {
      System.out.println(e);
    } finally {
      System.out.println("finally block is always executed");
    }
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}
Kết quả
5
finally block is always executed
rest of the code...
sử dụng khối lệnh finally nơi ngoại lệ xảy ra nhưng không xử lý.
public class TestFinallyBlock1 {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      int data = 25 / 0;
      System.out.println(data);
    } catch (NullPointerException e) {
      System.out.println(e);
    } finally {
      System.out.println("finally block is always executed");
    }
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}
Kết quả
finally block is always executed
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
sử dụng khối lệnh finally nơi ngoại lệ xảy ra và được xử lý.
public class TestFinallyBlock2 {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      int data = 25 / 0;
      System.out.println(data);
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println(e);
    } finally {
      System.out.println("finally block is always executed");
    }
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}
Kết quả
java.lang.ArithmeticException: / by zero
finally block is always executed
rest of the code...
Sử dụng khối lệnh finally trong trường hợp trong khối try có lệnh return.
public class TestFinallyBlock3 {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      int data = 25;
      if (data % 2 != 0) {
       System.out.println(data + " is odd number");
       return;
      }
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println(e);
    } finally {
      System.out.println("finally block is always executed");
    }
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}
Kết quả
25 is odd number
finally block is always executed
Bài trước
left Bài trước
left Đa khối lệnh catch trong Java
Bài tiếp theo
Một số lớp ngoại lệ chuẩn của Java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team