Khóa học java

Khối finally trong Java

0 phút đọc

Khi một ngoại lệ xuất hiện, phương thức đang được thực thi có thể bị dừng mà không được hoàn thành. Nếu điều này xảy ra, thì các đoạn mã phía sau (ví dụ như đoạn mã có chức năng thu hồi tài nguyên, như các lệnh đóng tập viết ở cuối phương thức) sẽ không bao giờ được gọi. Java cung cấp khối finally để giải quyết việc này. Thông thường khối finally chứa các câu lệnh mang tính chất dọn dẹp như: đóng kết nối CSDL, đóng tệp tin,…

Khối lệnh finally trong java luôn được thực thi cho dù có ngoại lệ xảy ra hay không hoặc gặp lệnh return trong khối try.

Cấu trúc khối finally trong Java

try{
 //Các lệnh có khả năng ném ra ngoại lệ
} catch(Exception1 ex1){
…
} catch(Exception2 ex2){
…
} catch(Exception exn){
…
} finally{
//Mã lệnh dọn dẹp
}

Khối finally là tuỳ chọn, không bắt buộc phải có. Khối này được đặt sau khối catch cuối cùng. Chương trình sẽ thực thi câu lệnh đầu tiên của khối finally ngay sau khi gặp câu lệnh return hay lệnh break trong khối try.

Khối finally bảo đảm lúc nào cũng được thực thi, bất chấp có ngoại lệ xảy ra hay không. Hình minh họa sự thực hiện của các khối try, catchfinally

Cấu trúc khối finally trong Java

Ví dụ finally trong Java

Ví dụ sử dụng khối lệnh finally nơi ngoại lệ không xảy ra.

public class TestFinallyBlock {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      int data = 25 / 5;
      System.out.println(data);
    } catch (NullPointerException e) {
      System.out.println(e);
    } finally {
      System.out.println("finally block is always executed");
    }
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}

Kết quả

5
finally block is always executed
rest of the code...

Ví dụ sử dụng khối lệnh finally nơi ngoại lệ xảy ra nhưng không xử lý.

public class TestFinallyBlock1 {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      int data = 25 / 0;
      System.out.println(data);
    } catch (NullPointerException e) {
      System.out.println(e);
    } finally {
      System.out.println("finally block is always executed");
    }
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}

Kết quả

finally block is always executed
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero

Ví dụ sử dụng khối lệnh finally nơi ngoại lệ xảy ra và được xử lý.

public class TestFinallyBlock2 {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      int data = 25 / 0;
      System.out.println(data);
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println(e);
    } finally {
      System.out.println("finally block is always executed");
    }
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}

Kết quả

java.lang.ArithmeticException: / by zero
finally block is always executed
rest of the code...

Ví dụ sử dụng khối lệnh finally trong trường hợp trong khối try có lệnh return.

public class TestFinallyBlock3 {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      int data = 25;
      if (data % 2 != 0) {
       System.out.println(data + " is odd number");
       return;
      }
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println(e);
    } finally {
      System.out.println("finally block is always executed");
    }
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}

Kết quả

25 is odd number
finally block is always executed

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

entry

What are the two types of Exceptions in Java? Which are the differences between them?

entry

What is JVM? Why is Java called the "Platform Independent Programming Language"?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào