Câu hỏi

Trong Java phương thức System.gc()Runtime.gc() để làm gì?

Câu trả lời

Trong Java, cả phương thức System.gc()Runtime.gc() đều được sử dụng để yêu cầu Máy ảo Java (JVM) thực hiện quá trình Garbage Collection (GC) - thu gom rác. Garbage Collection là quá trình tự động của JVM để tìm và giải phóng bộ nhớ từ các đối tượng không còn được sử dụng nữa, giúp giải phóng bộ nhớ và ngăn chặn rò rỉ bộ nhớ.

System.gc()

  • Phương thức System.gc() là một cách thuận tiện để yêu cầu JVM thực hiện GC. Phương thức này tương đương với việc gọi Runtime.getRuntime().gc().
  • Khi gọi System.gc(), bạn đang yêu cầu JVM thực hiện GC, nhưng không có sự đảm bảo rằng GC sẽ được thực hiện ngay lập tức. Quyết định thực hiện GC là do JVM quyết định dựa trên nhiều yếu tố như bộ nhớ còn trống, thời gian từ lần GC cuối cùng, và các yếu tố khác.

Runtime.gc()

  • Phương thức Runtime.gc() cung cấp cách khác để yêu cầu JVM thực hiện GC. Để sử dụng phương thức này, bạn cần tru...
Bạn cần đăng nhập để xem