Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Liệt kê các bước để một chương trình RMI hoạt động?

Câu trả lời

Để một chương trình Java RMI (Remote Method Invocation) hoạt động, cần thực hiện một số bước cơ bản sau đây:

1. Xác Định Giao Diện Remote

  • Tạo một giao diện Java mở rộng từ java.rmi.Remote. Giao diện này chứa các phương thức mà bạn muốn gọi từ xa.
  • Mỗi phương thức trong giao diện phải ném ra java.rmi.RemoteException.

2. Triển Khai Giao Diện Remote

  • Tạo một lớp triển khai giao diện remote đã định nghĩa ở bước 1.
  • Lớp này phải mở rộng java.rmi.server.UnicastRemoteObject và triển khai các phương thức của giao diện remote.

3. Tạo Registry RMI

  • Registry RMI là một dịch vụ đặt tên cho các đối tượng remote, cho phép các đối tượng tìm kiếm nhau.
  • Bạn có thể tạo Registry RMI bằng cách sử dụng phương thức LocateRegistry.createRegistry(port) hoặc bằng cách khởi động rmiregistry từ dòng lệnh.

4. Đăng Ký Đối Tượng Remote với Registry

  • Tạo một thể hiện của lớp triển khai và đăng ký nó với Registry RMI sử dụng tên duy nhất.
  • Sử dụng phư...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Vai trò của stub trong RMI (Remote Method Invocation) là gì?

middle

Từ khóa volatile trong Java dùng để làm gì?

middle

Java Priority Queue là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào