Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Làm cách nào để kiểm tra một private function hoặc một class có các phương thức, thuộc tính hoặc class bên trong có quyền truy cập là private?

Câu trả lời

Trong Java, để kiểm tra hoặc gọi một private function hoặc kiểm tra các thuộc tính, phương thức, hoặc class bên trong có quyền truy cập là private, bạn có thể sử dụng Java Reflection. Java Reflection là một phương pháp cho phép chúng ta thực hiện các thao tác kiểm tra hoặc gọi các thành phần của class mà không cần biết trước về chúng tại thời điểm biên dịch. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc kiểm thử, cho phép bạn làm các đối tượng trở nên độc lập để kiểm tra trong phạm vi của từng đối tượng

Truy xuất vào Private Fields

Để truy xuất vào private fields, bạn cần sử dụng phương thức Class.getDeclaredField(String name) hoặc Class.getDeclaredFields() để lấy thông tin về trường dữ liệu cụ thể hoặc tất cả các trường dữ liệu trong class, kể cả những trường có quyền truy cập là private. Các phương thức Class.getField(String name)Class.getFields() chỉ trả về thông tin về các trường dữ liệu công khai (public)

Gọi Private Methods

Để gọi một private method, bạn cũng có...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lợi ích của việc sử dụng getterssetters trong Java là gì?

middle

Sự khác biệt giữa IteratorListIterator trong Java là gì?

senior

Double Brace initialization trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào